Disclaimer

DISCLAIMER

Deze disclaimer van TripleTribe  b.v. (hierna: TripleTribe) is van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website en al haar onderdelen zoals op de site staande informatie en diensten.

EIGENDOMSRECHTEN

TripleTribe heeft de auteursrechten en andere intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot deze site en de informatie, aanbevelingen en diensten die daarop staan. Indien u de informatie wilt gebruiken voor privédoeleinden, dan is dit toegestaan. U mag zonder schriftelijke toestemming de teksten, het videomateriaal of andere informatie, aanbevelingen en diensten niet gebruiken voor andere doelen.

AANSPRAKELIJKHEID BIJ LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze website staan links naar andere websites. TripleTribe is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze externe sites. Het privacy- en cookie-statement van TripleTribe is ook enkel van toepassing op de verwerkingen van TripleTribe en is niet van toepassing op de verwerkingen van derde sites. De WebShops die in het beheer zijn van TripleTribe vallen ook niet onder het privacy- en cookie-statement van TripleTribe en hebben een eigen privacyverklaring op hun eigen website.

AANSPRAKELIJKHEID BIJ DEZE WEBSITE

Deze website is bedoeld om door u te worden geraadpleegd en is daarom zorgvuldig opgezet. Het opzetten en onderhouden van een website blijft echter mensenwerk en het is daarom mogelijk dat er schrijffouten, onvolledigheden en/of onjuistheden op de website staan. Er kunnen geen rechten worden verleend op eventuele fouten die staan vermeld op deze site. TripleTribe is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt of hebt geleden door een onvolledige of onjuiste inhoud van de website. TripleTribe is enkel aansprakelijk als u schade hebt (geleden) als gevolg van aangetoonde en bewezen opzet of grove schuld door TripleTribe.

GELDIGHEID BEPALINGEN

Als één of meerdere bepalingen uit de disclaimer of het privacy- en cookie-statement niet geldig blijkt/blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen uit de disclaimer of het statement.

GESCHILLENBESLECHTING

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die betrekking hebben op deze disclaimer dan wel op het privacy- en cookie-statement van TripleTribe, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Neem contact op!

Welke onderwerpen zijn voor u van toepassing?
Hoe kunnen we u bereiken?
Wat zou u graag willen vragen?